Новости
Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (далее - Общество) уведомляет о решениях, принятых единственным Акционером Общества.
21.10.2016

Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество) уведомляет о решениях, принятых единственным Акционером Общества.

 

Единственным Акционером Общества (Протокол об итогах заочного голосования членов совета директоров АО «Казкоммерцбанк» № 10.1 от 05 октября 2016 года) принято решение утвердить: 1. Изменения и дополнения № 2 в Устав Акционерного общества «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») в редакции, представленной членам совета директоров Банка; 2. Уполномочить Председателя Правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» г-на Жақсыбек Ш. подписать от имени Банка – единственного Акционера АО «Казкоммерц Секьюритиз» Изменения и дополнения № 2 в Устав Акционерного общества «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») и совершить все необходимые по законодательству Республики Казахстан действия по государственной регистрации Изменений и дополнений № 2 в Устав АО «Казкоммерц Секьюритиз».

 

«Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамы ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) (бұдан әрі – Қоғам) Қоғамның Бірегей акционері қабылдаған шешімдер туралы хабарлайды.

 

Қоғамның Бірегей акционері («Казкоммерцбанк» АҚ директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 2016 жылғы 05 қазандағы № 10.1 хаттамасы) келесілерді бекіту туралы шешім қабылдады: 1. «Казкоммерц Секьюритиз» ақционерлік қоғамының (АО «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Жарғысына Банктің директорлар кеңесі мүшелері ұсынған № 2 өзгертулер мен толықтырулар; 2. «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ Басқарма Төрағасы Ш.Жақсыбек мырзаға «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ Бірегей Акционеріне – Банк атынан «Казкоммерц Секьюритиз» ақционерлік қоғамының (АО «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Жарғысына Банктің директорлар кеңесі мүшелері ұсынған № 2 өзгертулер мен толықтыруларға қол қою өкілеттілігін беру және «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ Жарғысына № 2 өзгертулер мен толықтыруларды мемлекеттік тіркеу бойынша Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес барлық қажетті әрекеттерді жасау өкілеттілігін беру.