Новости
Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») уведомляет
17.07.2015

«Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество) уведомляет, что 10 июля 2015 года Национальный Банк Республики Казахстан  зарегистрировал Изменения и дополнения № 14 в Проспект выпуска акций Акционерного общества «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»). Внесены изменения в части изменения состава Совета директоров Общества.»

 

Информация опубликована во исполнение пункта 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг».

 

«Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) (бұдан әрі – Қоғам) 2015 жылғы 10 шілдеде Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі «Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Акцияларының шығарылым проспектісіне №14 өзгертулер мен толықтыруларды тіркегені туралы хабарлайды. Қоғамның Директорлар кеңесінің құрамына қатысты өзгертулер енгізілді.»

 

Ақпарат «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 102 бабының 4 тармағын орындау мақсатында жарияланды.»