Новости
АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») информирует об изменении состава Совета директоров.
26.06.2015

АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») информирует об изменении состава Совета директоров.  С 16 июня 2015 года по собственной инициативе досрочно прекращены полномочия члена Совета директоров – независимого директора Общества г-жи Кудьяровой Бахит Махметовны (последним днем исполнения полномочий считать «15» июня 2015 года).

 

«КазкоммерцСекьюритиз»  АҚ ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Директорлар кеңесінің өзгергені туралы хабарлайды. 2015 жылғы 16 маусымнан бастап өзінің бастамашылдығымен Директорлар Кеңесінің мүшесі – Қоғамның тәуелсіз директоры Кудьярова Бахит Махметовна ханымның уәкілеттілігі мерзімінен бұрын аяқталды (2015 жылғы «15» маусым уәкілеттілігінің соңғы күні деп есептелсін).