Новости
«Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») уведомляет
16.01.2017

«Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество) уведомляет о применении Национальным Банком Республики Казахстан в отношении Общества ограниченной меры воздействия в виде Письменного предписания исх. № 24-2-03/19 от 11.01.2017 года.

Ограниченная мера воздействия применена уполномоченным органом по результатам проверки деятельности Общества по вопросу соблюдения Обществом требований Правил автоматизации ведения бухгалтерского учета, утвержденных постановлением Правления Национального Банка Республики Казахстан от 24 августа 2012 года № 272, за период с 01.09.2015 г. по 01.09.2016 г.».

 

 

«Казкоммерц Секьюритиз»  Акционерлік қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ-ның еншілес ұйымы) (бұдан әрі - Қоғам) Қоғамға қатысты Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қоғамға қатысты 11.01.2017 жылғы шығыс № 24-2-03/19 Жазбаша ескертпелері түріндегі шектеулі ықпал ету шаралары қолданылғаны туралы хабарлайды.

Шектеулі  ықпал ету шараларын уәкілетті орган Қоғамның 01.09.2015 ж. бастап 01.09.2016 ж. қоса кезең ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының  2012 жылғы 24 тамыздағы №272 қаулысымен бекітілген Бухгалтерлік есеп жүргізуді автоматтандыру ережесінің талаптарын сақтауы сұрағы  бойынша қызметін тексеру нәтижесі бойынша қолданып отыр.»