Новости
Информация о примененных к обществу мерах
19.01.2024

АО "Halyk Global Markets" (дочерняя организация АО "Народный Банк Казахстана") (далее – Общество) сообщает о наложении на Общество административного взыскания в виде штрафа (постановление от 16.01.2024 года, получено Обществом 18.01.2024 года), согласно которому Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) привлекло Общество к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 256 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях".

 

"Halyk Global Markets" АҚ ("Қазақстан Халық Банкі" АҚ еншілес ұйымы) (бұдан әрі – Қоғам) Қоғамға айыппұл түрінде әкімшілік жаза қолданылғандығы туралы хабарлайды (16.01.2024 жылғы қаулы, қоғам 18.01.2024 жылы алған), оған сәйкес Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі (бұдан әрі – Агенттік)  "Әкімшілік құқық бұзушылық туралы"Қазақстан Республикасы кодексінің 256-бабының 2-бөлігінде көзделген әкімшілік құқық бұзушылық жасағаны үшін қоғам әкімшілік жауаптылыққа тартылады.