Новости
АО «Казкоммерц Секьюритиз» сообщает о недействительности утраченного свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций Общества.
18.12.2013

АО «Казкоммерц Секьюритиз» (Лицензия Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций на занятие брокерско-дилерской деятельностью на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя № 0401201207 от 17 мая 2006 года) (Общество) сообщает о недействительности утраченного свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций Общества.

«Казкоммерц Секьюритиз» АҚ (Қазақстан Республикасының қаржылық нарық пен қаржылық ұйымдарды реттеу және оларға қадағалау жасау жөніндегі Агенттігінің құнды қағаздар нарығында номиналды иеленуші ретінде клиенттерді есепке алу құқығымен, брокерлік-дилерлік қызметпен шұғылдануға лицензиясы № 0401201207, 2006 жылғы 17 мамырдан). (Қоғам) Қоғамның жарияланған акцияларының шығарылуын мемлекеттік тіркеу жөніндегі жоғалған куәліктің жарамсыздығы жайлы хабарлайды.