Новости
АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») уведомляет
03.06.2015

АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») в рамках правопреемства и в соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона Республики Казахстан от 13.05.2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» уведомляет, что единственным акционером АО «GRANTUM Asset Management» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество)  - советом директоров АО «Казкоммерцбанк» 20 мая 2015 года принято решение не осуществлять выплату дивидендов по простым акциям Общества за отчетный финансовый 2014 год и чистый доход Общества за 2014 год не распределять, направив его на нераспределенный чистый доход прошлых лет.

           

«Казкоммерц Секьюритиз»АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) құқық иеленушілік аясында және «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-II Заңының 23 бабының 1 тармағына сәйкес «Казкоммерцбанк» АҚ директорлар кеңесінің 2015 жылғы 20 мамырдағы  шешімімен «GRANTUM Asset Management»  АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) (бұдан әрі - Қоғам)  бірегей акционерінің -   2014 жылғы  есептік қаржы жылындағы Қоғамның жай акциялары бойынша дивидендтерді төлемеу және өткен жылдардың үлестірілмеген таза кірісіне жұмсай отырып,  Қоғамның 2014 жылғы таза кірісін үлестірмеу туралы шешім қабылдағанын хабарлайды.»