Новости
АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») информирует об изменении состава Совета директоров.
09.07.2015

АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») информирует об изменении состава Совета директоров.

Решением единственного Акционера – советом директоров АО «Казкоммерцбанк» с 30 июня 2015 года на неопределенный срок полномочий избран новый член Совета директоров - независимый директор г-н Тулибергенов Еркебулан Муратович. Согласование нового члена Совета директоров с регулятором будет осуществлено Обществом в порядке и сроки, установленные законодательством.

 

«КазкоммерцСекьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Директорлар кеңесінің өзгергені туралы хабарлайды.

Жалғыз Акционер шешімімен - «Казкоммерцбанк» АҚ директорлар кеңесімен белгіленбеген өкілеттілік мерзіміне 2015 жылдың 30 маусымынан бастап Директорлар кеңесінің жаңа мүшесі – тәуелсіз директор болып а-т Төлебергенов Еркебұлан Мұратұлы сайланды. Басқарушымен бірге Директорлар кеңесінің жаңа мүшесін келісу заңнамамен орнатылған тәртіп пен мерзімде Қоғаммен жүзеге асырылатын болады.