Новости
Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») уведомляет
30.12.2015

«Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество) уведомляет, что 21 декабря 2015 года Национальный Банк Республики Казахстан  зарегистрировал Изменения и дополнения № 15 в Проспект выпуска акций Акционерного общества «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»). Внесены изменения в связи с государственной регистрацией Устава Общества в новой редакции и редакционные корректировки.»

 

Информация опубликована во исполнение пункта 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг».

 

«Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) (бұдан әрі – Қоғам) 2015 жылғы 21 желтоқсанда Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі «Казкоммерц Секьюритиз» акционерлік қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Акцияларының шығарылым проспектісіне № 15 өзгертулер мен толықтыруларды тіркегені туралы хабарлайды. Қоғам Жарғысын мемлекеттік тіркеуге байланысты жаңа редакцияға өзгертулер мен редакциялық түзетулер енгізілді.»

 

Ақпарат «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 102 бабының 4 тармағын орындау мақсатында жарияланды.»