Новости
«Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») уведомляет о решениях, принятых единственным Акционером Общества.
27.05.2015

«Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество) уведомляет о решениях, принятых единственным Акционером Общества. Единственным Акционером Общества (Протокол об итогах заочного голосования членов совета директоров АО «Казкоммерцбанк» № 5.2 от 20 мая 2015 года) приняты следующие решения по вопросам Общества: (1) утвердить годовую финансовую отчетность АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») за 2014 год, с заключением (аудиторским отчетом) независимого аудитора ТОО «Делойт»; (2) утвердить следующий порядок распределения чистого дохода АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») за отчетный финансовый 2014 год: - не распределять чистый доход АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») за отчетный финансовый 2014 год; - не осуществлять выплату дивидендов за 2014 год по простым акциям АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»); - направить чистый доход АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») по итогам 2014 года на нераспределенный чистый доход прошлых лет. 3) принять к сведению информацию о том, что обращений акционеров на действия АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») и его должностных лиц по итогам 2014 года не поступало. (4) принять к сведению информацию о размере и составе вознаграждения членов Совета директоров и Правления АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») за 2014 год; (5) определить ТОО «Делойт» в качестве аудиторской организации АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») на 2015 год. Информация опубликована во исполнение пункта 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг». «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) (бұдан әрі – Қоғам) Қоғамның Бірегей акционері қабылдаған шешімдер туралы хабарлайды. Қоғамның Бірегей акционері («Казкоммерцбанк» АҚ директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 2015 жылғы 20 мамырдағы №5.2 хаттамасы) Қоғам мәселелері бойынша мынадай шешімдерді қабылдады: (1) «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) «Делойт» ЖШС тәуелсіз аудиторының қолрытындысымен (аудиторлық есебімен) 2014 жылға арналған жылдық қаржы есебін бекіту; (2) Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) 2014 жылғы есептілік қаржы жылы үшін келесі таза кірісті үлестіру тәртібі бекітілсін: - Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) 2014 жылғы есептілік қаржы жылы үшін таза кірісі үлестірілмесін; - Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) жай акциялары бойынша 2014 жылдағы дивидендтерді төлеуді жүзеге асырылмасын; - Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) 2014 жылдың қорытындысы бойынша таза кірісін өткен жылдардағы үлестірілмей қалған кірісіне бағытталсын; (3) 2014 жылы акционерлер Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) және оның лауазымды тұлғаларының әрекетіне өтініш бермегені туралы ақпарат мәліметке алынсын; (4) 2014 жылы акционерлер Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Директоррлар кеңесі мен Басқармасы мүшелерінің сыйақысының мөлшері мен құрамы жөніндегі ақпарат мәліметке алынсын; (5) «Делойт» ЖШС Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) 2015 жылдағы аудиторлық ұйымы болып белгіленсін. Ақпарат «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 102 бабының 4 тармағын орындау мақсатында жарияланды.» «ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)! В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона Республики Казахстан от 13.05.2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество) уведомляет акционеров о том, что единственным акционером Общества - советом директоров АО «Казкоммерцбанк» 20 мая 2015 года принято решение не осуществлять выплату дивидендов по простым акциям Общества за 2014 год и чистый доход Общества за отчетный финансовый 2014 год не распределять, направив его на нераспределенный чистый доход прошлых лет. АКЦИОНЕРЛЕР НАЗАРЫНА «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы)! «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) (бұдан әрі – Қоғам) акционерлерге «Акционерлер туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының 23 бабының, 1 – тармағына сәйкес «Казкоммерцбанк» АҚ бірегей акционері - директорлар кеңесінің 2015 жылғы 20 мамырдағы шешімімен Қоғамның 2014 жылдағы қарапайым акциялар бойынша дивидендті төлемеу және Қоғамның 2014 есептік қаржы жылындағы таза кірісін үлестірмей, өткен жылдардың үлестірілмеген таза кірісіне бағыттау туралы шешім қабылдағанын хабарлайды.»