Новости
Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») уведомляет о решениях, принятых единственным Акционером Общества.
09.07.2015

«Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество) уведомляет о решениях, принятых единственным Акционером Общества.

Единственным Акционером Общества (Протокол об итогах заочного голосования членов совета директоров АО «Казкоммерцбанк» № 6.7 от 30 июня 2015 года) приняты следующие решения по вопросам Общества:

(1) принять к сведению информацию о досрочном прекращении полномочия члена Совета директоров - независимого директора АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») г-жи Кудьяровой Бахит Махметовны по собственной инициативе с 16 июня 2015 года (последним днем исполнения полномочий считать 15 июня 2015 года);

(2) избрать на должность члена Совета директоров – независимого директора АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») г-на Тулибергенова Еркебулана Муратовича на неопределенный срок полномочий;

(3) установить члену Совета директоров – независимому директору АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») г-ну Тулибергенову Е.М. вознаграждение в размере _______ (____________) тенге (до удержания пенсионных взносов, индивидуального подоходного налога).

 

Информация опубликована во исполнение пункта 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг».

 

«Казкоммерц Секьюритиз» АҚ ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) (бұдан әрі – Қоғам) Қоғамның Бірегей акционері қабылдаған шешімдер туралы хабарлайды.

 

Қоғамның Бірегей акционері («Казкоммерцбанк» АҚ директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 2015 жылғы 20 маусымдағы № 6.7 хаттамасы) Қоғам мәселелері бойынша мынадай шешімдерді қабылдады:

(1) а-ша Кудьярова Бақыт Махметқызын өзінің жеке бастамасымен 2015 жылдың 16 маусымынан бастап «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Директорлар Кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры өкілеттілігінен мерзімінен босату (өкілеттілігін орындаудың соңғы күнін 2015 жылдың 15 маусымымен есептеу) туралы ақпаратты назарға алу;

(2) а-т Төлебергенов Еркебұлан Мұратұлын, белгіленбеген өкілеттілік мерзіміне «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Директорлар Кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры лауазымына сайлау;

(3) «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Директорлар Кеңесінің мүшесі - тәуелсіз директоры а-т Е.М. Төлебергеновке _______ (____________) теңге (зейнетақы жарнасын, жеке табыс салығын ұстағанға дейін) көлемінде сыйақы белгілеу.

 

Ақпарат «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 102 бабының 4 тармағын орындау мақсатында жарияланды.»