Новости
Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») уведомляет
10.09.2015

«Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество) уведомляет о решениях, принятых единственным Акционером Общества.

Единственным Акционером Общества (Протокол об итогах заочного голосования членов совета директоров АО «Казкоммерцбанк» № 8.5.2 от 27 августа 2015 года) приняты следующие решения по вопросам Общества:

1) утвердить Положение о Совете директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»);

2) утвердить Положение о процедуре проведения заседаний Совета директоров АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»).

 

Информация опубликована во исполнение пункта 4 статьи 102 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг».

 

«Казкоммерц Секьюритиз» АҚ ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) (бұдан әрі – Қоғам) Қоғамның Бірегей акционері қабылдаған шешімдер туралы хабарлайды.

 

Қоғамның Бірегей акционері («Казкоммерцбанк» АҚ директорлар кеңесі мүшелерінің сырттай дауыс беру қорытындылары туралы 2015 жылғы 27 тамыздағы № 8.5.2 хаттамасы) Қоғам мәселелері бойынша мынадай шешімдерді қабылдады:

1) «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Директорлар кеңесі туралы Ережені бекіту;

2)  «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) Директорлар кеңесінің отырыстарын өткізу рәсімі туралы Ережені бекіту.

 

 

Ақпарат «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 102 бабының 4 тармағын орындау мақсатында жарияланды.»