Новости
Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняяорганизация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество) информирует об изменении состава Совета директоров.
19.04.2016

По собственной инициативе досрочно прекращены полномочия членов Совета директоров Общества:

Председателя Совета директоров г-на Бабаева Арифа Шавердиевича с 11 апреля 2016 года;

члена Совета директоров г-на Кишкинова Романа Сергеевича с 08 апреля 2016 года;

члена Совета директоров – независимого директора Тулибергенов Еркебулан Муратович с 11 апреля 2016 года.

Решением единственного акционера Общества - совета директоров АО «Казкоммерцбанк» в состав Совета директоров Общества с 15 апреля 2016 года на неопределенный срок избраны:

1)      член Совета директоров – Искандиров Абай Мукашевич

2)      член Совета директоров -  Жақсыбек Шынғыс

3)      член Совета директоров – независимый директор – Найзабеков Тимур Курмангазиевич.

«Казкоммерц Секьюритиз» Акционерлік қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) (бұдан әрі – Қоғам) Директорлар кеңесі құрамының өзгеруі туралы хабарлайды:

Өз бастамасы бойынша:

Директорла Кеңесі Төрағасы ретінде 2016 жылғы 11 сәуірден бастап Бабаев Ариф Шавердиевич мырзаның;

Директорла Кеңесі мүшесі ретінде 2016 жылғы 08 сәуірден бастап Кишкинов Роман Сергеевич мырзаның;

Директорла Кеңесі мүшесі – Тәлелсіз Директор ретінде 2016 жылғы 11 сәуірден бастап Тулибергенов Еркебулан Муратович мырзаның өкілеттіліктері мерзімнен бұрын тоқтатылды. 

Қоғамның жалғыз акционері - «Казкоммерцбанк» АҚ Директорлар кеңесі шешімімен келесі тұлғалар Қоғамның Директорлар кеңесі құрамына 2016 жылғы 15 сәуірден бастап белгісіз мерзімге сайланды:

1) Директорлар кеңесі мүшесі – Искандиров Абай Мукашевич

2) Директорлар кеңесі мүшесі – Жақсыбек Шыңғыс

3) Директорлар кеңесі мүшесі – Тәуелсіз Директор – Найзабеков Тимур Курмангазиевич.»