Новости
ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРА АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»)!
09.06.2016

В соответствии с пунктом 1 статьи 23 Закона Республики Казахстан от 13.05.2003 года № 415-II «Об акционерных обществах» АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество) уведомляет акционера о том, что единственным акционером Общества - советом директоров АО «Казкоммерцбанк» 27 мая 2016 года принято решение не осуществлять выплату дивидендов по простым акциям Общества за 2015 год и чистый доход Общества за отчетный финансовый 2015 год не распределять, направив его на нераспределенный чистый доход прошлых лет.

 

 

«Казкоммерц Секьюритиз» АҚ ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) (бұдан әрі – Қоғам) акционерге «Акционерлер туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 13 мамырдағы № 415-ІІ Заңының 23 бабының, 1 – тармағына сәйкес «Казкоммерцбанк» АҚ бірегей акционері - директорлар кеңесінің 2016 жылғы 27 мамырдағы шешімімен Қоғамның 2015 жылдағы қарапайым акциялар бойынша дивидендті төлемеу және Қоғамның 2015 есептік қаржы жылындағы таза кірісін үлестірмей, өткен жылдардың үлестірілмеген таза кірісіне бағыттау туралы шешім қабылдағанын хабарлайды.»