Новости
Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество) уведомляет о решениях, принятых единственным Акционером Общества.
10.06.2016

Единственным Акционером Общества (Протокол заседания совета директоров АО «Казкоммерцбанк» № 5.8 от 30 мая 2016 года) принято решение утвердить Информацию о результатах деятельности дочерней организации Банка - АО "Казкоммерц Секьюритиз" за 2015 год и 1 квартал 2016 года, и План по развитию бизнеса АО "Казкоммерц Секьюритиз".

 

 

Қоғамның Бірегей Акционері («Казкоммерцбанк» АҚ Директорлар кеңесі отырысының 2016 жылғы 30 мамырдағы № 5.8 хаттамасы) "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ – Банктің еншілес ұйымының 2015 жылдағы және 2016 жылдың 1 тоқсанындағы қызметінің қорытындысы туралы ақпаратты және "Казкоммерц Секьюритиз" АҚ Бизнесті дамыту бойынша жоспарын бекіту туралы шешім қабылдады.