Новости
Уведомление о получении письменного предупреждения
26.12.2017

«Акционерное общество «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество) уведомляет, что получило письменное предупреждение о возможности применения к Обществу санкций, предусмотренных статьей 3-1 Закона о Рынке ценных бумаг на основании Постановления Национального Банка Республики Казахстан от 21 декабря 2017 года.

«Казкоммерц Секьюритиз» Акционерлік қоғамы («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) (бұдан әрі - Қоғам)  Бағалы қағаздар нарығы туралы Заңының 3-1 бабына сәйкес Қоғамға санкциялар қолданылуы мүмкін екендігі туралы 2017 жылдың 21 желтоқсанынан Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкінің Қаулысы негізінде жазбаша ескертпе алғандығы туралы хабарлайды.