Новости
АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») информирует
05.06.2015

АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») в рамках правопреемства и в соответствии с пунктом 5 статьи 30 Закона Республики Казахстан от 2 июля 2003 года № 461-II «О рынке ценных бумаг» информирует всех заинтересованных лиц об аннулировании выпуска акций  АО «GRANTUM Asset Management» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк») (далее - Общество) с 4 июня 2015 года в связи с проводимой реорганизацией Общества путем его присоединения к АО «Казкоммерц Секьюритиз» (дочерняя организация АО «Казкоммерцбанк»).

           

«Казкоммерц Секьюритиз» АҚ («Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) құқық иеленушілік аясында  және «Бағалы қағаздар рыногы туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 2 шілдедегі №  461-II Заңының 30 бабының, 5 тармағына сәйкес барлық мүдделі тұлғаларды «GRANTUM Asset Management» АҚ ( «Казкоммерцбанк» АҚ еншілес ұйымы) (бұдан әрі - Қоғам) Қоғамның «Казкоммерц Секьюритиз» АҚ (  «Казкоммерцбанк» АҚ енешілес ұйымы) қосылу арқылы жүргізіліп жатқан қайта құрылуына байланысты 2015 жылғы 4 маусымнан бастап акцияларының шығарылымының күшін жою туралы хабарлайды.